Харилцан яриа, хамтын ажиллагаа

Аливаа уул уурхайн төсөл урагшлахад иргэдийн итгэлийг хүлээх нь чухал байдаг.  Үүний тулд бүх оролцогч талууд, тухайлбал ирээдүйн уурхайн ойр амьдрах иргэд төслийн талаар зөв  ойлголттой байх нь өндөр ач холбогдолтой. Баримталдаг зарчмынхаа дагуу АРЕВА групп нь оролцогч талууддаа, тухайлбал  нутгийн малчин иргэдтэй ил тод харилцан яриаг өрнүүлж, амлалт үүрэг аван ажиллаж байна.

Нээлттэй, үр дүнтэй яриа

Бүх оролцогч талуудтай итгэлцэл дээр суурилсан харилцааг бий болгох зорилготой ажиллаж байна. Төсөл хэрэгжиж буй орон нутагт нийгмийн орчинг тодорхойлох зорилгоор төслийн үндсэн оролцогч талуудын  зураглалыг 2013 онд боловсруулсан. Ингэснээр төслийн үндсэн оролцогч талуудтай харилцан яриа өрнүүлж, удаан хугацааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх юм. Зураглалыг жил бүр шинэчилнэ. Мөн орон нутгийн иргэд, оролцогч талуудыг зөвлөгөө, бусад арга хэмжээнд оролцуулах төлөвлөгөөг 2013 онд гаргасан.

Мэдээ: Сүхбаатар аймгийн удирдлагатай хамтран "Мэдээллийн өдөрлөг" ийг зохион байгуулав

2014 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр Сүхбаатар аймгийн болон сумдын удирдлагуудад мэдээлэл өгөх зорилготой “Мэдээллийн өдөрлөг” - ийг Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа.

Тусгайлсан бүтэц

Орон нутгийн иргэдтэй өдөр тутам уулзах, уул уурхайн төслийн талаарх  асуултад нь хариулах, иргэдийн тодруулга хүссэн асуулт, дэмжлэг хүссэн өргөдөл зэргийг тогтмол хүлээн авч, АРЕВА Монгол компанийн удирдлагад дамжуулж байх зорилгоор орон нутагтай харилцах баг шинэ бүтцээр ажиллаж байна.  Багт тогтвортой хөгжлийн менежерийн удирдлага дор 3 ажилтанг шинээр авч ажиллуулж байна. Орон нутагтай харилцах баг АРЕВА Монгол компанийн үйл ажиллагаа явуулж буй Дорноговь, Сүхбаатар аймагт ажилладаг ба Монгол орны хөдөө нутгийн амьдралын онцлогт тохируулан малчид, иргэдтэй гэрт нь очиж уулздаг.

Мэдээ: Зүүнбаян багийн малжуулах төсөл

АРЕВА Монгол, Кожеговь компаниуд нь 2007 оноос малжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэв.

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны зөвлөл

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сум, Зүүнбаян багийн оролцогч талуудтай  харилцан яриа бүхий уулзалтуудыг албажуулах үүднээс Орон нутгийн хамтын ажиллагааны зөвлөлийг 2013 онд байгуулж, улирал тутам уулзаж байх бүтцийг бий болгосон. Зөвлөл нь төслийн голлох оролцогч талуудын төлөөллөөс бүрддэг. Орон нутгийн хөгжилд АРЕВА Монгол, Кожеговь  компаниудаас үзүүлэх дэмжлэг болон бусад үндсэн асуудлаар мэдээлж ярилцдаг. Тус Зөвлөл хамтын ажиллагаа, харилцан яриа, мэдээллийн талбар юм. Нутгийн иргэдийн төлөөллийг бүрдүүлэх үүднээс Зөвлөлийн гишүүдийг орон нутгийн саналын дагуу  багийн иргэдийн нийтийн хурлаар санал хурааж, 1 жилийн хугацаатай сонгодог.

Жишээ нь, нийгмийн хариуцлагын хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн хайгуулын талбайн ойролцоо амьдардаг 20 малчин өрхийн малыг хамруулсан малын эрүүл мэндийн судалгааг (малын эрүүл мэндийн судалгааны мэдээлэлтэй танилцах холбоос) 2014 оны 5-6 дугаар саруудад хийсэн бөгөөд үр дүнг Зөвлөлд танилцуулсан.

Хээрийн ажлыг танилцуулах

АРЕВА Монгол, Кожеговь компаниуд нь уул уурхайн төсөлтэй холбоотой суурь судалгааны үр дүнг  танилцуулах үүрэг хүлээдэг. Жишээлбэл, байгаль орчны суурь судалгаа, нийгэм, эдийн засаг,  эрүүл мэндийн суурь судалгааны үр дүнг орон нутагт дэлгэрэнгүй танилцуулна.   

Хайгуулын талбай дээр өдөр тутам хийгдэж буй ажил, төсөлтэй холбоотой богино,  дунд хугацааны төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл авах хүсэлтээ иргэд илэрхийлсэн. Тиймээс  хээрийн үйл ажиллагааныхаа талаар танилцуулах сургалтыг зохион байгуулахад бэлэн болоод байна.

Танилцуулах сургалтыг хээрийн үйл ажиллагаатай танилцах аялалтай хослуулан зохион байгуулна. Цаашид уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулах талбайн ойролцоо амьдрах малчдыг энэ хөтөлбөрт оролцохыг онцгойлон дэмжинэ.    

Жишээ нь:  орон нутгийн малчдын төлөөлөл компанийн  үйл ажиллагаанд байгаль орчны мониторинг хийх багт сонгогдсон байгаа. Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Мэдээ: Монгол малчдын төлөөлөл КАТКО-д зочилсон нь

Энэ оны 9 дүгээр сарын 9-с 15- ны өдрүүдэд КАТКО Монгол Улс дахь манай хайгуулын талбайн ойролцоо амьдардаг 8 малчин, сумын Иргэдийн хурлын дарга болон Цөмийн энергийн газрын мэргэжилтэнг хүлээн авлаа.