ОРОН НУТГИЙГ ДЭМЖИХ ТОГТВОРТОЙ  ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Харилцан яриа, хамтын ажиллагаа

Ил тод байдал дээр суурилсан нээлттэй, үр дүнтэй харилцан яриа өрнүүлж бүх оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж, нэн тэргүүний асуудлыг хамтран шийдэх

Худалдан авалт

АРЕВА группийн худалдан авалтын бодлогын дагуу Монгол Улсад худалдан авалтын сүлжээ бий болгох нь нэн тэргүүний зорилт

Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжил

Ажлын байр бий болгох, орон нутгийн иргэдэд үйлдвэрлэлийн тусгайлсан чадвар эзэмшүүлэх, эдийн засгийг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь төслийг урагшлуулах түлхэц юм

Орон нутгийг дэмжих

Эрүүл мэнд, соёл, боловсрол болон малчид руу чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн төслийг чухалчлан үзэх нь