Монгол Улс дахь үйл ажиллагаа

АРЕВА групп Монгол орны Говийн бүсэд ураны орд нээн илрүүлсэн ба хэрэгжүүлж буй төслийнхөө эдийн засаг, техник болон байгаль орчны талаасаа найдвартай байдлыг баталгаажуулах, олборлолтын хамгийн  тохиромжтой арга техникийг тодорхойлох зорилгоор нарийвчилсан судалгааг хийж байна.

Ураны талаар

Уран нь дэлхийн өнцөг булан бүрт тааралдах байгалийн металл ба ураны цацраг идэвхт чанарыг ашиглан цөмийн эрчим хүч гарган авдаг.

Геологи хайгуул

Кожеговь компани нь Монгол Улсын Говийн бүсэд ураны геологи хайгуулын ажлын эхний шатнаас нарийвчилсан судалгааг хамран хийж байгаа бөгөөд үе шат тус бүрт гидрогеологийн туршилтыг гүйцэтгэдэг.

Газар доор уусган олборлох арга

Дэлхий дээр олборлож байгаа нийт ураны 47 хувийг Газар доор уусган олборлох аргаар олборлодог. Газар доор уусган олборлох аргыг сэвсгэр чулуулаг дахь агуулга багатай ордыг олборлоход ашигладаг.

Дулаан Уулын технологийн туршилт

Кожеговь компани Дулаан Уулын төслийн талбай дээр Газар доор уусган олборлох аргыг ашиглах боломжтой эсэхийг тодорхойлох зорилгоор технологийн туршилтыг хийж гүйцэтгэсэн.

Видео

Дулаан Уулын хээрийн анги дээр геологичтой хийсэн ярилцлага

Кожеговь компанийн геологич Дулаан Уулын хээрийн анги дээрх өдөр тутмын ажил, ураны ордыг нээж илрүүлэх ажил дахь өөрийн оролцооны тухай ярьж байгааг үзнэ үү.