Монгол Улс дахь ханган нийлүүлэлтийн бодлого

Нууцлал

Нийлүүлэгчид нь байгууллагын нууцлал болон мэдээллийг задруулахгүй байх талаар үүрэг хүлээх бөгөөд өөрийн ажилчид, гэрээлэгч, давхар гэрээлэгч нарт мөн дээрх нөхцөлийг тавина.