Монгол Улс дахь ханган нийлүүлэлтийн бодлого

Хүргэлт

Цаг хугацаанд нь нийлүүлэх явдал бол байнга тавигддаг гол шаардлага юм.