Монгол Улс дахь ханган нийлүүлэлтийн бодлого

АРЕВА группийн  үнэт зүйл, тогтвортой хөгжлийн талаар хүлээсэн үүрэгтэй нийцэж байх

Нийлүүлэлтийн бүхий л ажиллагааг АРЕВА Группийн үнэт зүйлс болон Тогтвортой хөгжлийн хүрээнд хүлээсэн үүрэгт нийцүүлж гүйцэтгэнэ.  Нийлүүлэгч нь захиалгаа АРЕВА Монгол компанид урьдчилан бичгээр мэдэгдэлгүйгээр бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, давхар гэрээлэхгүй байх үүрэгтэй.