Уул уурхайн үйл ажиллагааны үе шат бүрт байгаль орчныг хамгаалах

илүүг мэдэх

Арга хэрэгсэл

  • суурь судалгаа
  • Эко дизайн
  • Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн судалгаа
  • УУРХАЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР
  • эрүүл мэндийн эрсдэлийн судалгаа
  • Байгаль орчны хяналт
  • Байгаль орчны менежментийн систем
  • Эрсдэлийн менежмент ба урьдчилан сэргийлэлт
Уул уурхайн үйл ажиллагааны үе шат бүрт байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг багасгах хариуцлага үүрнэ.